สิทธิขายทรัพย์สินที่จำนำ

 

# ทรัพย์สินที่จำนำยึดถือครอบครองได้แต่ไม่มีสิทธิขายทรัพย์สินที่จำนำได้

เมื่อมีผู้นำรถยนต์มาจำนำและผิดนัดไม่ชำระหนี้     เมื่อจะบังคับจำนำผู้รับจำนำต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้จำนำให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยตามสมควร    ซึ่งหากผู้รับจำนำไม่ได้มีการบอกกล่าวก่อนผู้รับจำนำไม่มีสิทธินำรถยนต์ที่จำนำไปขายให้บุคคลอื่นได้       แต่ถ้าหากผู้รับจำนำขายรถยนต์ที่จำนำไปย่อมมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์

            

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 758 ผู้รับจำนำชอบที่จะยึดของจำนำไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้และค่าอุปกรณ์ครบถ้วน

มาตรา 764 เมื่อจะบังคับจำนำ   ผู้รับจำนำต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ก่อนว่า  ให้ชำระหนี้และอุปกรณ์ภายในเวลาอันควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2563

.........จำเลยรับจำนำรถยนต์พิพาทจาก ป. จำเลยมีเพียงสิทธิยึดถือครอบครองรถยนต์พิพาทไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนและมีสิทธิจะขายทรัพย์จำนำได้ต่อเมื่อบอกกล่าวบังคับจำนำเป็นหนังสือไปยัง ป. ให้ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาอันสมควรก่อน  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 758 และ 764   เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยมีหนังสือบอกกล่าวให้  ป. ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาพอสมควร   จำเลยจึงไม่มีสิทธินำรถยนต์พิพาทไปขาย  แม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยนำไปขายให้แก่บุคคลใดก็ตาม  แต่การที่จำเลยแจ้งแก่ ป. ว่าได้ขายรถยนต์พิพาทไปแล้ว  ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนร่วมรู้เห็นในการขายรถยนต์พิพาท  เมื่อจำเลยยึดถือครอบครองรถยนต์พิพาทแทน ป. ผู้จำนำแล้วจำเลยนำรถยนต์พิพาทไปขาย  และไม่สามารถนำมาคืนให้แก่ ป. ผู้จำนำซึ่งได้ใช้สิทธิไถ่ถอนโดยนำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลยแล้ว  จึงเป็นการเบียดบังเอารถยนต์พิพาทนั้นไปเป็นของตนโดยทุจริต  อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ป. ผู้จำนำ  ผู้เสียหายที่ 1 ผู้ให้เช่าซื้อและผู้เสียหายที่ 2 เจ้าของรถยนต์พิพาทในขณะนั้น    จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์

 

 

Visitors: 54,254