สำนักกฎหมาย  ไทยเอเชียน ลอว์   บริการด้วยใจ  ใส่ใจคุณภาพ   ทางด้านกฎหมายอย่างครบวงจรซึ่งรับว่าความทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวกับ  คดีแพ่งและคดีอาญา  เช่น คดีมรดก  คดีครอบครัว  คดีรถชน คดีที่ดิน  คดีเช็ค  คดีกู้ยืม  จำนอง ค้ำประกัน  คดีบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด  ซื้อขาย  เช่าซื้อ   คดีล้มละลาย  คดีลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร  คดีเช็คเด้ง   คดีลักทรัพย์  คดีฉ้อโกง  โกงเจ้าหนี้  คดีปลอมแปลงเอกสาร   คดียักยอกทรัพย์  คดีทำร้ายร่างกาย คดีบุกรุก  คดีหมิ่นประมาท,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 

สำนักกฎหมาย  ไทยเอเชียน ลอว์   

 " บริการด้วยใจ  ใส่ใจคุณภาพ "

 

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการทางด้านกฎหมายอย่างครบวงจรเกี่ยวกับ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย  คดีครอบครัว คดีปกครอง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการแข่งขันทางการค้า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทุกคดีที่ท่านมีปัญหา รวมถึงการให้บริการติดตามหนี้ก่อนและหลังศาลมีคำพิพากษา (บังคับคดี) ตลอดจนดำเนินการด้านบัญชีภาษีอากรและการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควบคู่พร้อมกับการให้ความรู้กฎหมายและคำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

งานบริการที่สำนักงานยินดีให้บริการดังนี้                                                         

(1) คดีความ

- ฟ้องร้อง/ให้การต่อสู้ คดีแพ่ง  เช่น  คดีมรดก  คดีครอบครัว  คดีรถชน,ประกันภัย      คดีที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์การลงทุน  คดีเช็ค คดีเช่า คดีกู้ยืม จำนอง,ค้ำประกัน  คดีบัตรเครดิต,สินเชื่อเงินสด,ซื้อขาย,เช่าซื้อ  คดีนิติกรรมและสัญญาทุกประเภท  คดีหุ้นส่วนบริษัท คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า , คดีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ

- ฟ้องร้อง/ให้การต่อสู้ คดีอาญา เช่น คดีเช็คเด้ง คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีปลอมแปลงเอกสาร คดียักยอกทรัพย์  คดีทำร้ายร่างกายสาหัส,ไม่สาหัส คดีบุกรุก คดีหมิ่นประมาท,พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คดีทำลายทรัพย์สิน  พ.ร.บ.จราจร ฯ   ประมาทเป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัส/ตาย  ฯลฯ      การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

(2) ให้คำปรึกษากฎหมาย/ร่างสัญญา  รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายองค์กรนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  บริษัทมหาชนจำกัด

(3) ไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมยอมความทั้งก่อนและหลังการฟ้องคดี/การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ

(4) บังคับการชำระหนี้ตามคำพิพากษา (บังคับคดี)

- บอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้   

- เจรจา/ไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมให้ชำระหนี้

- สืบทรัพย์  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน   กรรมสิทธิ์รถยนต์/จักรยานยนต์  การถือหุ้นต่างๆ 

- ยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำพิพากษา

- ดูแลการขายทอดตลาดและรับชำระหนี้นำส่งแก่เจ้าหนี้

(5) จดทะเบียนธุรกิจ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า/ทะเบียนที่ดิน

(6) การบัญชีและภาษีอากร

   

คำพิพากษาศาลฎีกาน่าดู

สาระคดีความ

 • อากรแสตมป์
  อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร ให้คำนิยามของคำว่า " ตราสาร " หมายความว่า เอกสารที่ต้องเ...
 • คดีครอบครัว
  คดีครอบครัว คดีครอบครัว หมายถึง คดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพของบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวต่าง ๆ ซึ่...
 • การหมั้น
  การหมั้น การหมั้นเป็นสัญญาซึ่งฝ่ายชายทำกับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อชายกับหญิงจะทำการสมรสกัน สัญ...
 • ของหมั้น
  ของหมั้น ของหมั้นเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับห...

บทความคดี

ทุกคดี  ทุกปัญหา  ปรึกษาเรา สอบถามทนายความโดยตรงที่

เบอร์โทร 093-131-5663

 

 

Visitors: 54,254