บริการ

งานบริการทั่วราชอาณาจักร

 

บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

⇒ ฟ้องร้อง/ให้การต่อสู้คดีแพ่ง  เช่น  คดีมรดก  คดีครอบครัว  คดีรถชน,ประกันภัย  คดีที่ดิน  คดีเช็ค  คดีเช่า คดีกู้ยืม,จำนอง,ค้ำประกัน  คดีบัตรเครดิต,สินเชื่อเงินสด  คดีซื้อขาย  คดีเช่าซื้อรถ  คดีที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมและสัญญาทุกประเภท  คดีหุ้นส่วนบริษัท  คดีแรงงาน  คดีล้มละลาย คดีลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า ฯลฯ

⇒ ฟ้องร้อง/ให้การต่อสู้คดีอาญา  เช่น  คดีเช็คเด้ง  คดีลักทรัพย์  คดีฉ้อโกงหลอกลวง   คดีปลอมแปลงเอกสาร  คดียักยอกทรัพย์   คดีบุกรุก  คดีทำร้ายร่างกายสาหัส/ไม่สาหัส   คดีหมิ่นประมาท/พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  คดีโกงเจ้าหนี้   คดีประมาทให้รับอันตรายสาหัส/ตาย ฯลฯ  การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย  

 

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย/ร่างสัญญา  รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายองค์กรนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วน - บริษัท , บริษัทมหาชนจำกัด 

 

บริการไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมยอมความทั้งก่อนและหลังการฟ้องคดี/การระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการ

 

บริการบังคับการชำระหนี้ตามคำพิพากษา (บังคับคดี)

o บอกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)                                                                               

o เจรจา/ไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมให้ชำระหนี้                                                                                         

o สืบทรัพย์  ตรวจสอบกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน  กรรมสิทธิ์รถยนต์/จักรยานยนต์  การถือสิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัด    บริษัทจำกัด                   

o ยึดและอายัดทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้องหนี้ตามคำพิพากษา                                                                     

o ดูแลการขายทอดตลาดและรับชำระหนี้นำส่งแก่เจ้าหนี้

 

บริการจดทะเบียนธุรกิจ/ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า/ทะเบียนที่ดิน

 

บริการด้านบัญชี/ภาษี

o ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53

o ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 

o จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย 

o จัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม 

o ให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอากร

o ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี

 

***** ค่าบริการจัดทำบัญชีเริ่มต้นที่ 3,000 บาท / เดือน

 

 
 
                                                                                                  
Visitors: 54,254