พูดอย่างไรไม่หมิ่นประมาท

 

# พูดว่าทนายฮั้วคดี ไม่สนใจติดตามคดี  แต่ไม่มีความผิดหมิ่นประมาท

ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด  แต่เมื่อพูดแล้วคำพูดเป็นนายเรา  ฉะนั้น  หากจะพูดอะไรก็ควรใคร่คิดให้ดี  แต่หากพูดเพื่อป้องกันส่วนได้เสียของตนแล้วย่อมได้รับความคุ้มครอง  

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 329  ผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือข้อความใดโดยสุจริต

(1) เพื่อความชอบธรรม  ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1780/2546

.........โจทก์ได้รับมอบหมายจากจำเลยให้ดำเนินคดีกับ น.  ในข้อหาฉ้อโกง  จำเลยชำระค่าจ้างว่าความส่วนหนึ่งให้แล้ว  แต่โจทก์ก็ยังไม่ฟ้องคดี  หลังจากนั้น 1 ปี จำเลยทวงเงินค่าจ้างว่าความคืน  โจทก์ก็ยังไม่ได้ฟ้อง น.  นอกจากนี้ในคดีที่ ณ. สามีจำเลยแต่งตั้งโจทก์เป็นทนายความโดยให้จำเลยเป็นผู้รับมอบอำนาจฟ้อง ส.  โจทก์ก็มิได้จัดการให้ ณ. และจำเลยลงลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  จนศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี  พฤติการณ์ทั้งสองกรณีดังกล่าวย่อมทำให้จำเลยเชื่อว่าโจทก์ไม่สนใจในการดำเนินคดี  บกพร่องต่อหน้าที่  ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย  เพราะผู้ที่จำเลยประสงค์จะฟ้องได้รับประโยชน์ไม่ต้องถูกดำเนินคดี  ฉะนั้น การที่จำเลยพูดกับ ป. ว่า  " ไม่ว่าจ้างทนายแดง (โจทก์) แล้ว  ทนายแดงชอบฮั้วคดี ไม่สนใจติดตามคดี "  จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมตาม  ป.อ. มาตรา 329(1)  จำเลยไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

Visitors: 53,282