คดีอาญา

คดีอาญา

 

หมายถึง  ความรับผิดทางอาญาที่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่า  บุคคลใดที่จะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการใดๆ ที่มีกฎหมายในขณะนั้นกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้  และโทษที่จะใช้แก่ผู้กระทำความผิดต้องเป็นโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย  เช่น  ความผิดเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย  การฆ่าคนตาย  ลักทรัพย์  บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน ฉ้อโกง  ปลอมเอกสาร  ข่มขืนกระทำชำเรา  หมิ่นประมาท ฯลฯ  ความผิดเหล่านี้มีสภาพบังคับเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษมีอยู่ 5 ประการ  คือ ประหารชีวิต  จำคุก กับขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน   ซึ่งมีสภาพบังคับเอากับชีวิตและเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำผิดนั้นๆ  อันเป็นสภาพบังคับเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการทดแทนการกระทำของตนที่ได้ก่อเหตุไว้   ทั้งนี้มุ่งหมายเพื่อแยกผู้กระทำผิดดังกล่าวออกจากสังคมเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นคนดีและกลับคืนสู่สังคมได้อยู่อย่างมีความสงบสุขต่อชุมชนหรือสังคมต่อไป        

 
 
ผู้เสียหายแจ้งความเท็จคือใคร
 
การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้ออกใบแทนโฉนดที่ดินเดิม  ซึ่งมีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดด้วย   จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จและผู้มีกรรมสิทธิ์รวมจะเป็นผู้เสียหายด้วยหรือไม่
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 267  ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 2 (4)  " ผู้เสียหาย "  หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 6
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7223/2556
...........ตามรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานและคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน (สูญหาย) จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้นางสาวกัญญาพัชร  แจ้งความว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 9165 ตำบลหายยา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ สูญหายไป  และขอออกใบแทนโฉนดที่ดินดังกล่าว  ดังนี้  การที่จำเลยที่ 1 แจ้งความแก่เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ว่า  โฉนดที่ดินเลขที่ 9165 ตำบลหายยา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ สูญหายไป  แล้วนำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอออกใบแทนโฉนดที่ดินทำให้เจ้าพนักงานที่ดินหลงเชื่อออกใบแทนโฉนดที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 แม้ข้อความที่จำเลยที่ 1 แจ้งจะเป็นความเท็จเพราะความจริงโฉนดที่ดินอยู่ที่โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 กระทำต่อพนักงานมิได้กล่าวพาดพิงไปถึงโจทก์  อันจะถือว่าโจทก์ได้รับความเสียหายโดยตรง  หลักฐานในใบแทนโฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินออกให้แก่จำเลยที่ 1 คงมีรายการสาระสำคัญเช่นเดียวกับโฉนดที่ดินที่ถูกยกเลิกไป  สิทธิของโจทก์หากจะพึงมีพึงเป็นอย่างไรในที่ดินแปลงนั้นในฐานะหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 ก็คงมีอยู่ตามเดิมมิได้ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทำของจำเลยที่ 1 เพราะโจทก์ยังคงมีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินในฐานะหุ้นส่วนและมีสิทธิว่ากล่าวเอาแก่จำเลยที่ 1 ในฐานะหุ้นส่วนได้เช่นเดิม    โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ   
Visitors: 53,281