ด่าว่า  ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์  ไม่ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

 

# คำด่าตำรวจว่า  " ไอ้เหี้ย  ไอ้สัตว์ "  ไม่มีความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

การพูดถ้อยคำด่าบุคคลอื่นไม่มีกฎหมายรองรับอนุญาตให้ด่ากันได้  แม้ว่าถ้อยคำด่านั้นจะกระทำต่อเจ้าพนักงานซึ่งไม่มีอำนาจในการจับกุมและไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ก็ตาม  แต่ก็เป็นการดูหมิ่นบุคคลอื่นซึ่งหน้าในฐานะบุคคลธรรมดาซึ่งผู้กล่าวถ้อยคำด่าต้องรับผิดตามกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 136  ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่  หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 326  ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม  โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6629/2556

..........ในขณะที่ผู้เสียหายที่ 2 มาถึงยังสถานที่เกิดเหตุ การกระทำความผิดของจำเลยที่กระทำต่อโจทก์ร่วมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  มิได้ปรากฏการกระทำความผิดซึ่งหน้าต่อผู้เสียหายที่ 2 และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็แจ้งต่อผู้เสียหายที่ 2 ว่า  จำเลยได้กลับไปบ้านแล้ว  จึงไม่ใช่ความผิดซึ่งผู้เสียหายที่ 2 เห็นจำเลยกำลังกระทำหรือพบในอาการซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยแลยว่ากระทำความผิดมาแล้วสด ๆ จึงไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าที่ผู้เสียหายที่ 2 จะจับจำเลยได้โดยไม่มีหมายจับ  และกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 78การที่ผู้เสียหายที่ 2 ติดตามไปจับกุมจำเลยที่บ้านโดยไม่มีหมายจับนั้นจึงเป็นการเข้าจับกุมโดยไม่มีอำนาจและถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายที่ 2 ปฏิบัติการตามหน้าที่โดยชอบ  ดังนั้น การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำด่าผู้เสียหายที่ 2 ว่า  " ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ "  ถึงแม้ถ้อยคำดังกล่าวจะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามและทำให้ผู้เสียหายที่ 2 อับอายเสียหายก็ตามแต่เมื่อผู้เสียหายที่ 2 จับกุมจำเลยโดยไม่มีอำนาจ  และมิใช่การปฏิบัติการตามหน้าที่โดยชอบ   การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่   แต่การกระทำดังกล่าวก็นับเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งหน้า ในฐานะบุคคลธรรมดา  จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393

Visitors: 54,254