ใครหายสาบสูญ  ให้ญาติไปรับเงินค่าจัดการศพด่วน

 

# ใครหายสาบสูญ  ให้ญาติไปรับเงินค่าจัดการศพด่วน

บุคคลใดที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์   และหากบุคคลที่เป็นสมาชิกนั้นถึงแก่ความตายทายาทผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ย่อมได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อ

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย   แต่ถ้าไม่ได้ตายจริงแล้วหายสาบสูญจะได้เงินสงเคราะห์ด้วยไหม

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 61 ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี

(1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว

(2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป

(3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจาที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น

มาตรา 62 บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 61

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5513/2552

..........ป.พ.พ. มาตรา 62 บัญญัติว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ  ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา 61  ดังนั้นผลแห่งความตายเพราะสาบสูญจึงมีเช่นเดียวกับการตายธรรมดาคือสิ้นสภาพบุคคลและเกิดผลตามมาในเรื่องทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกตกได้แก่ทายาท  รวมตลอดถึงสิทธิหน้าที่ความรับผิดที่ผู้ตายจะต้องได้รับนับแต่มีคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นคนสาบสูญและเมื่อพิจารณาประกอบ   พ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มาตรา 4 ใน พ.ร.บ. นี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์  หมายความว่า  กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  หรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้นซึ่งถึงแก่ความตาย  และมิได้ประสงค์หากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน   จะเห็นได้ว่าเมื่อ ห. ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญมีผลเท่ากับ ห. ถึงแก่ความตาย และเมื่อ ห. เป็นสมาชิกของจำเลย ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว โดยโจทก์ซึ่งเป็นภริยา ห. เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

Visitors: 53,281