คดีครอบครัว

 

คดีครอบครัว

 
คดีครอบครัว  หมายถึง  คดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพของบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวต่าง ๆ  ซึ่งโดยส่วนมากเป็นคดีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กันในครอบครัวที่ต้องฟ้องร้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว   เช่น คดีเกี่ยวกับการสมรส  สามีภริยาที่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน  การใช้คำนำหน้านามและชื่อสกุลของหญิงมีสามี  ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา  หนี้สินของสามีภริยา การสิ้นสุดของการสมรส การหย่า  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เด็กที่เกิดระหว่างสมรส  บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร บุตรและบิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกัน  การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  อำนาจปกครองบุตร  บุตรบุญธรรม      
 
โดยคดีครอบครัวที่กล่าวเป็นสิทธิ  หน้าที่  ความรับผิด   ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของสังคมอยู่ทุกยุคทุกสมัย    โดยข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีครอบครัวนั้นผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีและตัดสินได้จะอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด  ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  ศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  และศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวนั้นจะเน้นให้การพิจารณาเพื่อให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยในเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลัก   เพื่อให้คู่กรณีซึ่งไม่อาจอยู่ร่วมกันได้สามารถที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันได้เพื่อนำไปสู่ผลของการประนีประนอมยอมความกัน      แต่ทั้งนี้  ไม่ว่าคดีนั้นจะได้พิจารณาไปถึงขั้นตอนใด   การพิจารณาคดีจะต้องคำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัว     ซึ่งพึงคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
(1) การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรยิา   หากไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายน้อยที่สุด  โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเป็นสำคัญ
(2) การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ครอบครัวนั้นต้องรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
(3) การคุ้มครองสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร  และ

(4) มาตราการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาให้ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันเองและกับบุตร  

Visitors: 53,282