ดูหมิ่นซึ่งหน้า

 

# ดูหมิ่นซึ่งหน้า  เพราะคำว่า " อีตอแหล "

การพูดหรือกล่าวถ้อยคำกับบุคคลอื่นโดยขาดสติหรือเพราะความเคยชินในชีวิตประจำวัน (สำหรับบุคคลบางคน) โดยไม่ยับยั้งชั่งใจกับคำพูดว่า " อีตอแหล "  แล้วก็เป็นความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าได้  ต่อไปใช้คำว่า  " สตอ "  

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8919/2552

..........ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวต่อผู้เสียหายว่า " อีตอแหล มาดูผลงานของแก " เป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายหรือไม่      การดูหมิ่นผู้อื่น  หมายถึง  การดูถูกเหยียดหยาม  สบประมาท  หรือทำให้อับอาย  การวินิจฉัยว่าการกล่าววาจาอย่างไร  เป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือไม่  จึงต้องพิจารณาว่าถ้อยคำที่กล่าวเป็นการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทผู้ที่ถูกกล่าว  หรือเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวอับอายหรือไม่  หากเป็นเช่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นแล้ว   เมื่อตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายคำว่า  " ตอแหล " ว่า เป็นคำด่าคนที่พูดเท็จ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย  การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จจึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหายอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 393

Visitors: 54,254