แบงค์เป็ดเหลืองคือธนบัตรปลอมหรือไม่

 

# แบงค์เป็ดเหลืองคือธนบัตรปลอมหรือไม่

การทำเอกสารซึ่งเป็นรูปแบ็งค์เป็ดเหลืองในการใช้เป็นคูปองแลกอาหารระหว่างบุคคลเฉพาะกลุ่มจะมีความผิดฐานปลอมเงินตราหรือไม่    ซึ่งเงินตราที่จะปลอมนั้นต้องเป็นเงินตราที่รัฐบาลออกให้ใช้จึงต้องมีเงินตราที่แท้จริงอยู่ด้วยและต้องเป็นการทำเทียมเพื่อให้เห็นว่าเป็นของแท้        กรณีคูปองแบ็งค์เป็ดเหลืองถ้าผู้ทำขึ้นเป็นของตนเองไม่เหมือนของใครเพื่อใช้กันเองในเฉพาะกลุ่มไม่ได้ปลอมหรือเลียนเพื่อให้เห็นว่าแบ็งค์เป็ดเหลืองเป็นเอกสารที่แท้จริงของผู้อื่นก็ไม่เป็นความผิดปลอมเอกสาร     และหากแบ็งค์เป็ดเหลืองที่ทำขึ้นไม่มีลักษณะอย่างเดียวกับเงินตราที่รัฐบาลออกใช้ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นการทำปลอมขึ้นเงินตรา

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 240  ผู้ใดทำปลอมซึ่งขึ้นเงินตรา  ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์  ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด  ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา  ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10941/2555

..........การทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา  ไม่ว่าจะเป็นการปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์  หรือธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้  หากสิ่งที่ทำขึ้นมีลักษณะอย่างเดียวกับเงินตราที่รัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้พอที่จะลวงตาให้เห็นว่าเป็นเงินตรา  ก็ถือได้ว่าเป็นการทำปลอมขึ้น   โดยไม่จำต้องทำปลอมถึงกับต้องพิจารณาดูหรือจับต้องเสียก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นของปลอม  สำหรับธนบัตรปลอมของกลางเห็นได้ชัดว่าทำขึ้น  โดยมีรูปร่างลักษณะ ขนาด  สีสัน  ลวดลายและตัวอักษรบนธนบัตรเหมือนกับธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท  ที่แท้จริงทุกประการ  แม้สีสัน  ความคมชัดและกระดาษแตกต่างจากของจริงไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา  เพราะในการทำปลอมตามปกติย่อมต้องมีความแตกต่างจากของจริงไม่มากก็น้อย  จะให้เหมือนของจริงไปเสียทุกอย่างย่อมไม่ได้   และวัสดุที่ใช้ย่อมต้องด้อยคุณภาพกว่าของจริง  หากแต่รูปลักษณะภายนอกก็เพียงพอต่อการลวงตาให้เห็นว่าเป็นเงินตราแล้ว    จึงเป็นการทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราเพื่อให้ธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้หรือให้อำนาจออกให้ใช้  ดังนั้นการที่จำเลยมีเจตนาทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราดังกล่าว   จึงหาใช่มีเจตนาเพียงทำบัตรให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตราอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 249 วรรคแรก เท่านั้นไม่  จำเลยจึงมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 240     

 

 

Visitors: 52,584