ค่าทดแทนการมีชู้

 

เรียกค่าทดแทนจากชู้

เมื่อชายและหญิงต่างตกลงปลงใจอยู่กินกันฉันสามีภริยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว    หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติตนไปในทำนองเชิงชู้สาวนอกจากอันเป็นการผิดศีลธรรมแล้ว  อีกฝ่ายหนึ่งที่เสียหายย่อมมีสิทธิฟ้องหย่าเรียกค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาที่มีชู้  และมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อื่นซึ่งล่วงเกินภริยาหรือสามีของตนตามกฎหมายได้

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี   เป็นชู้หรือมีชู้  หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ  อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทน จากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง  หรือผู้ซึึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6804/2558   

..........ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง  บัญญัติว่า  เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุภริยามีชู้  สามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากชู้  บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ชายชู้หรือชายที่มาล่วงเกินภริยาในทำนองชู้สาวจะต้องทราบว่าหญิงนั้นเป็นหญิงมีสามีแล้ว   แต่ยังจงใจละเมิดสิทธิสามี  จึงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทน  เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ทราบแล้วว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาของโจทก์แต่ยังเป็นชู้และร่วมประเวณีกับจำเลยที่ 1 เป็นอาจิณ   โจทก์ซึ่งเป็นสามีย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ได้

Visitors: 53,282