กู้ยืมเงินไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์

 

# กู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่า

การกู้ยืมเงินตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไป  นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมแล้ว  การใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ทางศาลต้องมีการขีดฆ่าอยู่บนอากรแสตมป์ที่ปิดทับในหนังสือกู้ยืมเงินด้วย    มิฉะนั้นเงินที่ให้กู้ยืมศาลจะบังคับให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้ไม่ได้ (น่าเสียดาย)

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 653  การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไป  ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ  จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น   ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง  หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว  หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5254/2555

 ..........โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน  จำเลยให้การปฏิเสธว่าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม   ดังนั้น การที่จะฟังว่าจำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์หรือไม่  จึงต้องอาศัยหนังสือสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน  ซึ่งหนังสือสัญญากู้ยืมเงินตามที่โจทก์อ้างมีลักษณะเป็นตราสารต้องปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่า  เมื่อหนังสือสัญญากู้ยืมเงินปิดอากรแสตมป์แล้วแต่ไม่ได้ขีดฆ่า   จึงเป็นสัญญากู้ยืมเงินที่ปิดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์  ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ตาม  ประมวลรัษฎากร  มาตรา 118 มีผลเท่ากับว่าโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ   โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ตาม  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

 

 

 

Visitors: 53,281