จะให้สินบนเจ้าพนักงานตำรวจมีความผิดไหม

 

# จะให้เงินตำรวจเพื่อจูงใจเบิกความ  ไม่ผิดให้สินบนเชื่อไหม

การที่บุคคลใดจะขึ้นเบิกความต่อศาล  จะต้องสาบานตนต่อศาลตามกฎหมายเพื่อยืนยันคำเบิกความของตนว่าที่พูดไปเป็นความจริงทั้งสิ้น  แต่เมื่อมีบุคคลใดจะให้เงินกับเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อเบิกความที่ไม่เป็นจริง  ทำไมจึงไม่มีความผิด   

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 144 ผู้ใดให้  ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน  สมาชิกสภานิติบัญญัตแห่งรัฐ  สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อจูงใจให้กระทำการ  ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1262/2547

..........การที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องเบิกความต่อศาลตามความสัจจริงในระหว่างเป็นพยานในคดีที่ผู้กระทำความผิดถูกฟ้องนั้น  เป็นหน้าที่อย่างเดียวกับประชาชนทั่วไป  หาใช่เป็นหน้าที่โดยตรงอันสืบเนื่องมาจากที่เป็นเจ้าพนักงานผู้จับกุมผู้กระทำความผิดไม่  หน้าที่ที่ต้องเบิกความตามความสัจจริงจึงไม่เป็นการกระทำการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดยเฉพาะ  แม้จำเลยทั้งสามจะให้และรับว่าจะให้เงินแก่เจ้าพนักงานตำรวจเพื่อจูงใจให้เบิกความผิดไปจากความจริง  ก็ไม่เป็นความผิด  ป.อ. มาตรา 144

Visitors: 53,281