ยังไม่ถือเป็นการกระทำชำเราเด็กก็เป็นความผิด

 

# แทงไม่เข้าก็กระทำชำเราไม่ได้

การที่ผู้กระทำความผิดมีเจตนาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิง  แต่ไม่สามารถนำพาอวัยวะเพศของตนเองเข้าสู่อวัยวะเพศของเด็กหญิงได้จนกระทั่งถึงจุดสุดยอด  ถือได้ว่ากระทำชำเราเด็กหญิงสำเร็จหรือไม่

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 277 ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน  โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ  ทวารหนัก  หรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท  หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอานาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบห้าปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9267/2556

 ..........การจะเป็นความผิดฐานกระทำชำเราเด็กตาม  ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม นั้น  ผู้กระทำจะต้องใช้อวัยวะเพศของตนเองกระทำในลักษณะที่จะใช้อวัยวะเพศสอดใส่กับอวัยวะเพศของหญิงผู้ถูกกระทำ  เมื่อจำเลยใช้อวัยวะเพศของจำเลยถูไถอวัยวะเพศของผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่   โดยการกระทำของจำเลยยังไม่ถึงขั้นที่ใช้อวัยวะเพศของตนเองสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย  จึงถือว่าลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำชำเราผู้เสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดเพียงฐานกระทำอนาจารผู้เสียหายตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง เท่านั้น ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจลงโทษได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 215 และ 225

Visitors: 53,281