ลักทรัพย์พระพุทธรูปในวัดไม่มีความผิด

 

# เอาพระพุทธรูปในวัดไป ไม่มีความผิดลักทรัพย์เชื่อไหม

พระพุทธรูปเป็นปูชนีวัตถุที่ประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้การเคารพสักการะบูชา  บุคคลใดเอาไปหรือลักไปจากวัดที่มีผู้เคารพบูชาแล้ว  ย่อมได้รับเสียงก่นด่าและสาปแช่งต่างๆ นาๆ และมีความผิดตามกฎหมาย   แต่พระพุทธรูปที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้จัดวางไว้ในที่เหมาะสมใครเอาไปก็ไม่เป็นความผิดลักทรัพย์เชื่อไหม

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 335 ผู้ใดลักทรัพย์

(9)  ในสถานที่บูชาสาธารณะ

มาตรา 335 ทวิ  ผู้ใดลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา  ถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน  หรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพระพุทธรูป หรือวัตถุดังกล่าว  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรก  ได้กระทำในวัด  สำนักสงฆ์ สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนา  โบราณสถานอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน         สถานที่ราชการหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

 

เรื่องจริงอิงฎีกา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9193/2552

............แม้ทรัพย์ที่จำเลยกับพวกร่วมกันลักจะเป็นพระพุทธรูปและอยู่ในวัดผู้เสียหาย  แต่ได้ความว่าพระพุทธรูปดังกล่าวเก็บไว้ในศาลาบำเพ็ญกุศลหลังเก่าซึ่งเห็นได้ชัดตามภาพถ่ายว่าอยู่ในสภาพที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและรกรุงรัง  มิได้จัดวางไว้ในที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนไปสักการะบูชาแต่ประการใด   รวมทั้งเครื่องบูชาใดๆ ไม่มีปรากฏให้เห็น จึงยังถือไม่ได้ว่าพระพุทธรูปดังกล่าวเป็นที่สักการะบูชาของประชาชน  ตาม ป.อ. มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก  ดังนี้  แม้จำเลยจะได้ร่วมกับพวกลักพระพุทธรูปดังกล่าวภายในวัดผู้เสียหาย  ก็ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 335 ทวิ วรรคสอง  ทั้งศาลาบำเพ็ญกุศลมีไว้เพื่อใช้จัดงานพิธีศพจึงมิใช่สถานที่บูชาสาธารณะตาม ป.อ. 335 (9)  การกระทำของจำเลยจึงคงเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป  และโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมตาม ป.อ. 335(7) วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิ , 83 เท่านั้น

Visitors: 51,252