เขาหาว่าธนาคารลักทรัพย์

 

# ธนาคารลักทรัพย์ของลูกค้าผู้ฝากเงินได้ไหม

เจ้าหน้าที่ธนาคารลงข้อความเท็จในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของลูกค้าและจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จว่า ลูกค้านำเช็คของบุคคลอื่นจำนวน 500,000 บาท มาขายลดเช็คให้กับธนาคาร  แล้วนำเงินมาชำระหนี้ขายลดเช็คฉบับอื่นจำนวน  500,000 บาท   ต่อมาเจ้าหน้าที่ธนาคารเบิกถอนเงินจำนวน  500,000 บาท ไปทำให้เงินในบัญชีของลูกค้าหายไป  ใครลักทรัพย์

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7819/2552

..........การกระทำที่จะครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ตาม ป.อ. มาตรา 334  นั้น  จะต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต  แต่กรณีตามฟ้องของโจทก์ทั้งสองในคดีนี้ปรากฏว่า  เงินจำนวนที่จำเลยทั้งสองเบิกถอนไปเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ 1 ที่ฝากไว้กับจำเลยทั้งสอง  เงินจำนวนดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสอง  จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นผู้รับฝากย่อมมีสิทธิที่จะบริหารจัดการเงินฝากจำนวนดังกล่าวนั้นประการใดก็ได้   จำเลยทั้งสองคงมีหน้าที่เพียงต้องคืนเงินฝากตามจำนวนที่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นลูกค้านำเข้าฝากไว้เท่านั้น   โดยจำเลยทั้งสองไม่จำต้องส่งคืนเป็นเงินจำนวนอันเดียวกับที่ฝากไว้  ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสองเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ 1 จึงมิใช่เป็นการเอาทรัพย์ของโจทก์ทั้งสองไป  การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง

Visitors: 52,584