ค่าขาดราคาจากสัญญาเช่าซื้อที่ไม่ต้องชำระ

 

บริษัทให้เช่าซื้อรถยนต์เรียกค่าขาดราคาจากผู้เช่าซื้อไม่ได้แม้ผิดสัญญาก็ตาม

เมื่อสัญญาเช่าซื้อกำหนดไว้ให้ผู้ให้เช่าซื้อจะเลิกสัญญาเช่าซื้อได้นั้น  ผู้เช่าซื้อต้องตกเป็นผู้ผิดนัด 3 งวดติดกันและผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อด้วยเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน หากไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ก็ยังถือว่าผู้เช่าซื้อยังไม่ผิดสัญญา  ในทางกลับกันผู้เช่าซื้อจะเลิกสัญญาได้ก็ต้องมีหนังสือบอกกล่าวเช่นกันพร้อมกับส่งมอบรถยนต์คืนผู้ให้เช่าซื้อด้วย  การที่ส่งมอบรถยนต์คืนไม่ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ    แต่ถ้าหากว่าผู้ให้เช่าซื้อรับรถยนต์ที่ผู้เช่าซื้อนำมาส่งมอบคืนโดยไม่ติดใจกับการบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือย่อมถือได้ว่าคู่กรณีตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยายมิได้ถือเอาการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อเป็นสำคัญ

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 573  ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง

มาตรา 574 ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน  หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ  เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้.............

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4576/2561

..........สัญญาเช่าซื้อข้อ 10 กำหนดว่า (ก) ถ้าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติด ๆ กันและเจ้าของได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ผิดนัดชำระภายในเวลาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันที่รับหนังสือแต่ผู้เช่าซื้อยังคงเพิกเฉยไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ผิดนัดให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าของมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที   กับให้เจ้าของริบเงินบรรดาที่ได้ชำระแล้วและกลับเข้าครอบครองรถยนต์....โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้า...โดยข้อตกลงดังกล่าว การที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อสามงวดติดกันย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาและเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าว

สัญญาเช่าซื้อพิพาทได้มีข้อตกลงกำหนดวิธีให้จำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาตามข้อ 13 ผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเสียก็ได้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้เจ้าของทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน.................การที่จำเลยที่ 1 ประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนให้แก่โจทก์ทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวแก่โจทก์ก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน  ตามสัญญาดังกล่าว  จึงไม่อาจถือได้ว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเพราะจำเลยที่ 1 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13 ดังกล่าว   สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกัน  แต่การที่โจทก์ยอมรับมอบรถไว้โดยไม่อิดเอื้อนหรือโต้แย้งประการใด  จึงถือได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อกันโดยปริยายอันเป็นการเลิกสัญญาเช่าซื้อเพราะเหตุอื่นมิใช่เหตุที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิโดยข้อตกลงในสัญญาหรือโดยผลแห่งกฎหมาย  โจทก์ไม่อาจเรียกค่าขาดราคาจากจำเลยที่ 1 ได้

Visitors: 52,584