เกี่ยวกับเรา

 

สำนักกฎหมาย ไทยเอเชียน ลอว์

   บริการด้วยใจ  ใส่ใจคุณภาพ

สำนักงานเราจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการทางด้านกฎหมายอย่างครบวงจรเกี่ยวกับ  คดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  คดีครอบครัว  คดีปกครอง   คดีแรงงาน  คดีทรัพย์สินทางปัญญา  คดีการแข่งขันทางการค้า  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และทุกคดีที่ท่านมีปัญหา รวมถึงการให้บริการติดตามหนี้ก่อนและหลังศาลมีคำพิพากษา (บังคับคดี)    ตลอดจนดำเนินการด้านบัญชีภาษีอากรและการจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด     ควบคู่พร้อมกับการให้ความรู้กฎหมายและคำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

สำนักงานเราพร้อมทีมงานบุคคลากรให้บริการ                    

ทนายความประจำสำนักงาน

o ทค.ชาติชาย  รุ่งเรือง            

o ทค.พงษ์ศิริ  ผลภิญโญ

o ทค.ลือชา   นาคบรรณ์          

o ทค.อภิชาติ  พิวะศักดิ์           

o ทค.คนึงนิช  สุนทรา              

o ทค.อตินันล์ อติโรจนสกุล

o ทค.อรสุดา  แสงก่ำ    

    

ฝ่ายติดตามทวงถาม/บังคับคดี

o นายสุเมธ  ศรีสังข์

o นายเสริมเกียรติ อธิเดชานันท์

o นายอรรถพล  พูลเกตุ

 

ฝ่ายประสานงาน

นางสาวสุมาลี  รื่นเริง

 

ฝ่ายบัญชี/การเงิน

นางสาวกิ่งกาญจน์  นาคเฉลิม

 

 

สำนักกฎหมาย  ไทยเอเชียน ลอว์     

ที่ตั้ง

99/340 หมู่ที่ 3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150   

Tel : 02-085-5248    Mobile : 082-230-9153   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00 - 16.30 น.


Hotline : 093-1315663 (24 ช.ม.)    Fax : 034-406502  เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์  เวลา 8.30 - 18.00 น.

 

 

 

Visitors: 52,584