รถบรรทุกน้ำหนักเกินศาลลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญา

 

 บรรทุกสินค้ามีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด

ทางหลวงแผ่นดิน  ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักหรือถนนที่ทางราชการได้จัดทำไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรที่ใช้สาธารณะทางบก   สำหรับเป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค  จังหวัด  อำเภอ  ตลอดจนสถานที่ที่สำคัญ      ซึ่งการใช้รถยนต์หรือโดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกสินค้าจะต้องบรรทุกไม่ให้มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด       เพราะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ทางสัญจรไปมาของประชาชนและยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินในการสัญจร

            

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2682/2564  

……………โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ  ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจำเลยขับรถยนต์บรรทุกซึ่งมี 3   เพลา  6  ล้อ  ยาง  10 เส้น  ชนิดเพลาหลังใช้ยางคู่  และรถยนต์บรรทุกกึ่งพ่วง  ซึ่งมี 3 เพลา 6 ล้อ  ยาง 12 เส้น  บรรทุกสินค้าประเภทเศษเหล็ก  มีน้ำหนักบรรทุกรวมกัน  65,750  กิโลกรัม  เกินกว่าน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวง 15,250  กิโลกรัม  แล่นไปตามถนนพระรามที่ 2 (ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.7)    อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  มุ่งหน้าไปทางด้านจังหวัดสมุทรสาครอันเป็นทางหลวงแผ่นดิน   ซึ่งทำความเสียหายแก่ทางสัญจรไปมาของประชาชน  ทำให้รัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการบูรณะซ่อมแซม  นอกจากจะมีผลเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมแล้ว  ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นที่ใช้ทางหลวงแผ่นดินในการสัญจรอีกด้วย  การกระทำความผิดของจำเลยจึงเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดตามมา  พฤติการณ์แห่งคดีนับเป็นเรื่องร้ายแรง  แม้จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน และมีภาระต้องดูแลภรรยา  ก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้จำเลย

Visitors: 52,584