เจ้าหนี้กองมรดกจัดการมรดกลูกหนี้ได้หรือไม่

 

# เจ้าหนี้กองมรดกเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตาย       มรดก (ทรัพย์สินทุกชนิด) ของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทโดยทันที      ซึ่งทายาทของผู้ตายมีสิทธิร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกนั้นได้    แต่ถ้าผู้ตายมีหนี้อยู่ก่อนถึงแก่ความตาย      เมื่อเจ้าหนี้เรียกร้องหนี้จากผู้มีสิทธิรับมรดกทายาทของผู้ตายไม่ต้องรับผิดใช้หนี้เกินกว่าทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทผู้รับมรดก (ได้รับมรดกเท่าใดชดใช้หนี้เท่านั้น)  นอกจากนี้บุคคลผู้เป็นเจ้าหนี้ของผู้ตายก็อาจร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้เช่นเดียวกับทายาทของผู้ตาย    แต่กองมรดกนั้นต้องไม่มีทายาทและมีผู้จัดการมรดก    เจ้าหนี้กองมรดกจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องจัดการมรดกของลูกหนี้ผู้ตายต่อศาลได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1600 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ  เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว  เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้.......

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5008/2545 

.......... เจ้าหนี้กองมรดกที่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713  นั้น  ต้องเป็นกรณีที่กองมรดกไม่มีทายาทและผู้จัดการมรดก  เพราะหากไม่มีทายาทหรือผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับชำระหนี้เลย  แต่เมื่อกองมรดกมีทายาทร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้วก็มีตัวทายาที่จะต้องรับผิดชำระหนี้จากกองมรดกให้แก่เจ้าหนี้ได้   ฉะนั้น   เมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว   จึงมีผู้รับผิดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก่อนการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท   ไม่กระทบถึงส่วนได้เสียของผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าหนี้กองมรดกแต่อย่างใด    ผู้คัดค้านจึงมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  ไม่มีสิทธิคัดค้านและขอให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้

Visitors: 54,254