หย่ากันดีกว่าอยู่

# หย่าเพราะต้องการร่วมเพศ

การที่ชายและหญิงตกลงอยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยากันได้ก็เพราะมีความรัก  ความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน  ความเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  แต่ตราบใดที่ฝ่ายหนึ่ง (ชาย) เห็นแก่ตัวโดยไม่คิดใส่ใจแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้ว  จนเป็นเหตุให้ฝ่ายที่ได้รับความเสียหายทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว ก็อำลาจากกันดีกว่านะ 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1516  เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(3) สามีหรือภริยาทำร้าย  หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8611/2557

........การที่จำเลยบังคับให้โจทก์ต้องร่วมประเวณีกับจำเลยตลอดทั้งที่โจทก์ไม่สบายและไม่ต้องการร่วมประเวณี  หากโจทก์ไม่ยอมร่วมประเวณีด้วย  จำเลยก็ถือมีดและขู่ฆ่าจนโจทก์ต้องยอมร่วมประเวณีกับจำเลย  ทำให้โจทก์รู้สึกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างมากจนไม่สามารถทนต่อไปได้  พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของการอยู่กินฉันสามีภริยา  ที่ต้องรู้จักการทะนุถนอมและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการร่วมประเวณีย่อมเกิดจากความรักและความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย  มิใช่การหักหาญเอาแต่ใจของตนเองฝ่ายเดียว  การกระทำของจำเลยจึงเป็นการทรมานร่างกายหรือจิตใจของโจทก์อย่างร้ายแรง  อันเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิฟ้องหย่าจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 (3)

Visitors: 52,584