ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่

 

ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไม่

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

สัตว์ป่าคุ้มครอง   หมายความว่าสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ  หรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ    ซึ่งตามกฎกระทรวงที่กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546     ให้ลิงอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครอง  เช่น ลิงกัง   ลิงลมหรือนางอาย  ลิงวอก  ลิงเสน   ลิงแสม   ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือลิงอัสสัมหรือลิงภูเขา

 

เมื่อลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใครมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ 2562    กำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า  " คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า "    โดยคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและการขยายหรือการเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  , เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ป่า , กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการอนุรักษ์และเพาะพันธ์สัตว์ป่า การค้าสัตว์ป่า  ซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากซากสัตรว์ป่า  และการประกอบกิจการสวนสัตว์

เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบำรุงดูแลและรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้จัดให้มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ละแห่งเพื่อเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบเมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ความเห็นชอบแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดังกล่าวแล้วให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้น

การคุ้มครองบำรุงดูแลและรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดและคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว    เว้นแต่เป็นการครอบครองโดยผู้รับใบอนุญาต , ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่   ,  เป็นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ของผู้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่มีไว้เพื่อการเพาะพันธุ์หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากสัตว์ป่า

การที่บุคคลใดฝ่าฝืนครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 
Visitors: 52,584