ดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะคำว่า ก็ผู้หญิงชั่ว

 

พูดอย่างไรทำไมถึงดูหมิ่นซึ่งหน้า

เมื่อพูดแล้วมองไปยังผู้อยู่ซึ่งหน้าในทางที่ไม่ดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าบุคคลนั้นเลวร้าย  ชั่วร้ายให้ได้รับอับอายก็มีความผิดได้กับคำพูดว่า  “ ก็ผู้หญิงชั่ว ”

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13173/2558  

.......... การดูหมิ่นผู้อื่น  หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม  สบประมาทหรือทำให้อับอาย  การวินิจฉัยว่าการกล่าวดูหมิ่นผู้อื่นหรือไม่  จึงต้องพิจารณาว่าถ้อยคำที่กล่าวเป็นการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทผู้ที่ถูกกล่าวหรือเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาอับอายหรือไม่  หากเป็นเช่นนั้น  ก็ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นแล้ว  เมื่อพิเคราะห์ถึงถ้อยคำที่จำเลยด่าว่าผู้เสียหายว่า  “ ก็ผู้หญิงชั่ว ” และมองไปที่ผู้เสียหายนั้น  ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายคำว่า  “ ชั่ว ”  ว่า  เลว  ทราม ร้าย  ไม่ดี  ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย  การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหาย จึงเป็นการพูดด่าผู้เสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่า เป็นผู้หญิงเลว  ผู้หญิงทราม ผู้หญิงร้าย  ผู้หญิงไม่ดีจึงเป็นการดูหมิ่นผู้เสียหาย  อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 393

Visitors: 54,254