ขู่เข็ญกรรโชก

 

# แม้ยังไม่ได้กระทำจริง  แต่ขู่เข็ญว่าจะทำให้เสียหายก็ผิดแล้ว

การขู่เข็ญให้บุคคลอื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย เสรีภาพ หรือต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญแล้ว   แม้หากยังไม่ได้ทำให้เสียหายแก่ทรัพย์สินในขณะนั้นก็เป็นความผิดแล้ว

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน  โดยใช้กำลังประทุษร้าย  หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม  จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

 

เรื่องจริงอิงฎีกา/  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5146/2557

..…การขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญเป็นการแสดงให้ผู้ถูกขู่เข็ญเข้าใจว่าจะได้รับภัยในทรัพย์สินของตนจากการกระทำของผู้ขู่เข็ญ  ซึ่งอาจขู่เข็ญตรงๆหรือใช้ถ้อยคำหรือทำกริยาให้เข้าใจเช่นนั้นก็ได้  โดยไม่จำเป็นที่ผู้ขู่เข็ญต้องกระทำต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญจนเสียรูปทรงหรือเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมหรือใช้การไม่ได้หรือทำให้เสื่อมค่าเสื่อมราคาดังที่จำเลยฎีกา  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การที่จำเลยขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจ่ายเงินค่าติดตามรถยนต์คืน  หากไม่นำมาให้จะยึดรถยนต์กระบะของผู้เสียหายไป  จึงเข้าลักษณะเป็นการขู่เข็ญผู้เสียหายโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ คือ รถยนต์กระบะของผู้เสียหายแล้ว   ซึ่งทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและยินยอมนำเงิน  2,300  บาท  ให้จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานกรรโชก

 

 

Visitors: 52,584